-   +

Nabídka dotovaných kurzů


“Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků mateřských škol v kontextu kurikulární reformy (ROZVOŠ)“

Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0036

HARMONOGRAM (TERMÍNY) REALIZOVANÝCH KURZŮ ZDE

CELODENNÍ AKCE - 15. 4. 2015 - DEN WORKSHOPŮ nabídka ZDE

 

Kurzy v rámci podpory osobnostního a sociálního rozvoje učitelů mateřských škol

1. Efektivní komunikace na pracovišti a prevence syndromu vyhoření

2. Emoce jejich pochopení a využívání v práci učitele MŠ; sebepoznání a sebereflexe jako cesta zvyšování osobnostních a pracovních kompetencí

3. Rozpoznání úrovně a rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku

4. Sociální klima v mateřských školách; etnicita v práci učitele MŠ

5. Legislativní rámec výkonu pozice pedagogického pracovníka v předškolním vzdělávání

6. Odměny a tresty v předškolní výchově; zisky, těžkosti a strategie jejich zvládání u pedagogických pracovníků

7. Osobnost dítěte s mentálním postižením a možnosti jejího rozvoje v období předškolního věku

8. Podpora resilience v rámci polytechnického vzdělávání a její souvislosti

9. Rozvoj schopností řešení konfliktů a rozhodování

10. Zvláštnosti psychiky dítěte v předškolním věku; agresivní chování dětí a možnosti jeho řešení

 

Kurzy v rámci podpory profesního rozvoje učitelů mateřských škol v oblasti podpory polytechnického vzdělávání

1. Děti bádají a objevují okolní svět

2. Dětská kresba a rozvoj tvořivosti v podmínkách předškolního vzdělávání

3. Didaktické kompetence učitele MŠ se zaměřením na rozvoj elementární zdravotní gramotnosti u dětí předškolního věku

4. Dopravní výchova jako prostředek elementárních psychomotorických dovedností dětí předškolního věku

5. Hrajeme si s uměním

6. Hry a aktivity pro rozvoj dítěte s mentálním postižením v předškolním věku

7. Komunikativní dovednosti v technické výchově v MŠ

8. Konstrukční stavebnice a jejich využití v předškolním vzdělávání

9. Netradiční výtvarné techniky v MŠ – textil, papír, různé

10. Hra jako edukační prostředek v předškolním vzdělávání

11. Projekt v environmentální edukaci

12. Projektování technické výchovy v kontextu předškolního kurikula

13. Rozvíjení prostorové představivosti

14. Tvorba a využití loutky v předškolním vzdělávání

15. Storytelling u dětí předškolního věk

 

Workshopy

1. Aplikační možnosti pozitivní psychologie v profesním životě

2. Dramatická výchova

3. Fundraising v mateřské škole

4. Intervence pedagogických pracovníků MŠ v rámci syndromu CAN

5. Jak komunikovat s dětmi se sluchovým postižením předškolního věku

6. Kazuistický seminář ve stylu Bálintovské skupiny

7. Komunikace pro vedoucí pracovníky MŠ a školských zařízení

8. Rozvoj smyslového vnímání u dítěte s mentálním postižením v předškolním věku

9. Vybrané psychologické metody přípravy na školu pro rozvoj grafomotorických dovedností

10. Péče o vybrané speciální schopnosti u dětí v mateřské škole


Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc